ایمیل ویدیویی: زمان شخصی شدن فروش است

ویدئو برای سیستم عامل های ایمیل فروش در این فضای کسب و کار بسیار مهم است. در اینجا 4 رهبر در صنعت به همراه استراتژی هایی برای شروع کار خود آورده ایم.