واقعیت افزوده و مجازی در تجارت یک امر ضروری است

وقتی مردم از من پیش بینی می خواهند ، من معمولاً آنها را به شخص دیگری نشان می دهم. من خیلی آینده نگر نیستم ، اما سابقه بسیار خوبی در مورد اینکه چگونه پیشرفت فناوری بر رفتار خرید تأثیر می گذارد ، دارم. یکی از فناوری هایی که نسبتاً در مورد آن ساکت بوده ام ، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بوده است. همه چیز عالی است ، اما من معتقدم هنوز چند سال با کاربرد عملی فاصله داریم. اگرچه شما یک فروشگاه خرده فروشی هستید ، من قصد دارم این کار را انجام دهم