اخلالگر در اتوماسیون بازاریابی

وقتی اخیراً در مورد گذشته ، حال و آینده بازاریابی نوشتم ، یکی از حوزه های تمرکز اتوماسیون بازاریابی بود. من در مورد چگونگی تقسیم صنعت واقعاً صحبت کردم. راه حل های سطح پایین وجود دارد که برای موفقیت شما را ملزم به مطابقت با فرایندهای آنها می کند. اینها ارزان نیستند ... هزینه های زیادی آنها هزاران دلار در ماه دارد و اساساً شما را ملزم می کند که نحوه کار شرکت خود را برای مطابقت با روش آنها دوباره استفاده کنید. من معتقدم که این برای بسیاری فاجعه است