علم بازاریابی بصری

در این ماه ما 2 عکسبرداری با مشتریان ، یک فیلم بدون سرنشین و یک فیلم رهبری فکری داشته ایم ... همه اینها برای شخصی سازی سایت و محتوای مشتری هایمان است. هر بار که تصاویر موجود در سایت و ویدیو را در سایت مشتریان جابجا می کنیم و عکس های شرکت ، کارمندان و مشتریان آنها را جایگزین می کنیم ... این سایت را دگرگون می کند و تعامل و تبدیل سایت افزایش می یابد. این یکی از موارد ظریف است که لزوماً با دیدن سایتی آن را شناسایی نمی کنیم ، اما