ظهور بازاریابی اجتماعی مبتنی بر هدف

شما اغلب من را در برخی از مباحثات آنلاین در مورد موضوعات مربوط به سیاست ، دین و سرمایه داری ... همه دکمه های داغی که اکثر مردم از آن اجتناب می کنند ، خواهید یافت. به همین دلیل است که من در رسانه های اجتماعی حضور شخصی و مارکی دارم. اگر فقط بازاریابی می خواهید ، مارک را دنبال کنید. اگر مرا می خواهی ، مرا دنبال کن… اما مواظب باش all همه من را می گیری. در حالی که من یک سرمایه دار بی بند و باری هستم ، اما قلب بزرگی هم دارم. من معتقدم که باید به یکی کمک کنیم