دنیای نظارت و تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی

اولین اطلاعات در مورد این اینفوگرافیک بسیار جذاب است ... رشد بازار ابزار تجزیه و تحلیل. به نظر من ، این مسئله به چند موضوع اشاره دارد. اول اینکه همه ما هنوز به دنبال ابزارهای بهتر برای گزارش و نظارت بر استراتژی های بازاریابی خود هستیم و دوم اینکه ما مایل هستیم درصد بیشتری از بودجه بازاریابی خود را برای اطمینان از عملکرد استراتژی های خود استفاده کنیم. همانطور که از رسانه های اجتماعی برای ارتباط با دیگران استفاده می کنیم ، ما نیز هستیم