چگونه می توان پیوندهای مرور را برای Google ، Bing ، Yelp و موارد دیگر ایجاد کرد ...

یک روش کلیدی برای بهبود رتبه بندی شما در هر رتبه بندی و بررسی سایت یا جستجوی محلی ، گرفتن نظرات اخیر ، مکرر و برجسته است. برای انجام این کار ، باید این کار را برای مشتریان خود آسان کنید! شما نمی خواهید فقط از آنها بخواهید که شما را در سایتی پیدا کنند و بررسی را انجام دهند. جستجوی دکمه بررسی هیچ چیز ناامیدکننده نخواهد بود. بنابراین ، ساده ترین راه برای گرفتن این بررسی ها است