ویندوز ویستا مجوز را تغییر می دهد

چشم اندازاز پیدا کردن توسط گیک ها سکسی هستند on ZDNet. این برای کاربر خانگی که رایانه شخصی خود را مرتباً ارتقا می دهد کاملاً مسخره است:

Per ZDNet: نسخه کوتاه این است که شما می توانید "مجوز را به دستگاه دیگری اختصاص دهید سر وقت"یا" انتقال یک بار نرم افزار و این توافق نامه را مستقیماً به شخص ثالث انجام دهید. "

می توانید مجوز را اینجا بخوانید

این باعث تعجب می شود که آیا برخی از کاربران لینوکس در مایکروسافت وجود دارند یا نه ، مخفیانه طرح هایی از این دست را فشار می دهند تا هیولا خودش را ببلعد.