در اینجا نحوه تشکر بدون کلمه وجود دارد!

یک کارزار کاملاً جالب و ایده ای که باید برای هرکسی که لباس متحدالشکل دارد و وقت ، خانواده و حتی زندگی خود را برای ما فدا می کند ، اتخاذ شود. کمپین سپاسگزاری:

کلیک کنید برای فیلم.