این یک ادای احترام به بزرگترین پست وبلاگ در جهان است ...

سرسخت ادای احترام

این است نه بزرگترین پست وبلاگ در جهان ... نه ... این فقط یک ادای احترام است.

تمام شوخی های کنار ، امروز صبح 3 پیش نویس پست را حذف کردم. آنها پیش نویس هایی بودند که من مدت ها پیش شروع کرده بودم اما به نظر نمی رسید که آنها را برای انتشار تنظیم کنم. شاید یکی از آنها بزرگترین بود پست در جهان. ما فقط نمی دانیم یکی مقایسه وبلاگ با تحول روزنامه بود. مورد دوم در تعادل رهبری و همکاری برای اعدام بود. سومین پست ارسال انتقاد از مقایسه صنعت پست مستقیم نامه حلزون به ایمیل بود.

برای شما وبلاگ نویسان خارج از آن ، چند بار قبل از انتشار یک پست ، آن را دوباره بازنویسی یا حذف می کنید؟ من احتمالاً هفته ای 1 یا 2 می اندازم.