چه فناوری کشتن است

فن آوری خواهد کشت

این یک فیلم ویدیویی خارق العاده از Socialnomics و اریک کوالمن ، نویسنده کتاب است رهبر دیجیتال: 5 کلید ساده برای موفقیت و تأثیرگذاری. من اصطلاح را استثنا می کنم کشتن. اگرچه بسیاری از مشاغل در دوره های بسیار نوآورانه از دست می روند ، اما شک ندارم که افزایش خالص مشاغل و فرصت ها وجود دارد. متأسفانه ، ما نیروهای سیاسی و اقتصادی داریم که سعی می کنند تغییرات را تحمل کنند تا سازگار شوند. به نظر من فروتنانه ، این پیشرفت کلی نوآوری را کند می کند.

در هر صورت ، این یک فیلم سرگرم کننده با موسیقی متن عالی است!